Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Åpenhet og bærekraft


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre skal den sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med aktsomhetsvurderinger og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
OECDs modell for aktsomhetsvurdering


 

Forankring

Vårt arbeid med menneskerettigheter er forankret i ledelsen og styret. Styret gis en årlig oppdatering av resultatene av aktsomhetsvurderingen .

BAS retningslinjer for ansatte og leverandører, er laget innenfor rammen av FNs Global Compact.

Vårt arbeid med oppfølgning av leverandører

BAS arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet og seriøsitet i vår virksomhet med utleie av maskiner, utstyr og utleierelaterte tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører er nedfelt i BAS Retningslinjer for Bærekraftig og Etisk Forretningsførsel.

De etiske retningslinjene følger alle nye kontrakter med leverandører og skal inngå i evalueringen av våre samarbeidspartnere. Med dette blir våre etiske retningslinjer, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til våre leverandører.

Aktsomhetsvurderinger

De fleste av våre innkjøp skjer via rammeavtaler med større anerkjente selskaper. BAS har kartlagt de største leverandørene. BAS er eid av Cramo, og har mange av de samme leverandørene. Disse har overfor Cramo enten bekreftet at de har et implementert system eller at de i likhet med svært mange andre, er i prosess med å etablere systemet. Alle Cramos våre norske leverandører må være godkjent i Startbank.

Kartleggingen av våre leverandører er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, samt deres vurdering av sine leverandører.

Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess.

Offentlig redegjørelse og informasjon

BAS offentliggjør redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven.Redegjørelsen publisert i 2023 kan leses her: Redegjørelse for Åpenhetsloven BAS Maskinutleie 2023

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Cramo håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved slike henvendelser kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@basutleie.no.

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.